Afstudeerder contractuele aspecten van BIM bij Wagemaker

Aanleiding

In steeds meer bouwprojecten in Nederland speelt BIM een prominente rol (60% van de bouwprojecten komt tot stand met behulp van BIM). Ontwerpen worden digitaal gemaakt, informatie wordt centraal opgeslagen en gekoppeld aan bouwelementen. Er is al veel gezegd en geschreven over de voordelen die dit biedt: clashes zijn vroegtijdig zichtbaar, raakvlakken tussen verschillende disciplines en bouwelementen kunnen beter worden beheerst én BIM leidt tot minder faalkosten en vertraging. De onderzoeken die dit uitwijzen richten zich met name op de technisch inhoudelijke aspecten van BIM. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de contractuele en juridische aspecten van BIM.

Wagemaker is in de afdeling Virtual Design al ruim 5 jaar bezig met het ontwikkelen van 3D ontwerpen en het gebruik van Virtual en Augmented Reality in de bouw. Met name in onze ontwerpwerkzaamheden is onze kennis van BIM zeer uitgebreid. Met betrekking tot contractering en aanbesteden is er minder kennis met betrekking tot de contractuele aspecten die spelen bij BIM.

In het project HOV2 heeft Wagemaker voor de Gemeente Eindhoven een aanbesteding begeleid, waarin een 3D BIM model op de markt is gezet, voorzien van een (summier) RAW-bestek. In andere projecten wordt juist door aanbesteders uitgevraagd dat een opdrachtnemer “gebruik moet maken van BIM”, zonder dat hier een nadere definitie aan wordt gegeven.

De Britse onderzoekers Winfield en Rock hebben in begin 2018 een onderzoeksrapport uitgebracht met daarin de resultaten van hun onderzoek naar de “legal and contratual barriers of BIM”. In dit rapport worden enkele uitdagingen genoemd, die betrekking hebben op de Britse bouw infra. De verwachting is dat deze uitdagingen ook in Nederland spelen, maar het is mogelijk dat de Nederlandse infra hier anders naar kijkt omdat zij minder traditioneel in ingericht.

Het is aan de student om, op basis van zijn eigen kennis, gesprekken met collega’s en literatuuronderzoek te komen tot een gedegen onderzoeksopzet. Aspecten die hiervan onderdeel uit kunnen maken, zijn hieronder opgenomen. Hierbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat deze lijst niet limitatief is en van de student eigen inbreng en verantwoordelijkheid wordt verwacht.

  • – wie is eigenaar? intellectueel eigendom?
  • – welke eisen te stellen aan BIM? aan product, maar ook proces
  • – rechten en plichten?
  • – welke bouworganisatievorm komt het best tot zijn recht met toepassing van BIM?
  • – is het mogelijk om op basis van een BIM-model aan te besteden?
  • – welke eisen moet een opdrachtgever stellen aan data en informatie?
  • – is het mogelijk een uniform contractueel framework te maken voor BIM projecten en zo ja, hoe moet dat eruit zien?
  • – voor welk type projecten in het geschikt en voor welke niet?

 
Doelstelling / onderzoeksvraag

Doelstelling onderzoek nader vast te stellen door afstudeerder

Onderzoeksscope

Gebruik van BIM in de contractvoorbereiding en aanbesteding van projecten in de Nederlandse infra.

Nader vast te stellen door afstudeerder

Relevantie voor Wagemaker

Wagemaker heeft zich tot doel gesteld om op termijn door te ontwikkelen naar BIM Level 3. Hiervoor bestaat nog geen vastomlijnde definitie. Wel staat vast dat er op BIM Level 3 sprake is van volledige integratie, oftewel iBIM: integrated Building Information Modelling).
Er is sprake van volledige samenwerking en integratie in een cloudomgeving inclusief Life Cycle Management. Er bestaan internationele data- en informatie-eisensets, waardoor het mogelijk wordt om gemakkelijk en snel informatie te delen. Ook is er een uniform contractueel framework voor projecten die worden aanbesteed met BIM, waarmee verwarring wordt voorkomen.

Mogelijke aanpak

Onderzoeksaanpak nader vast te stellen door afstudeerder.
Deze kan gebruik maken van de aanwezige kennis binnen Wagemaker met betrekking tot BIM en 3D ontwerpen, evenals de wijze waarop dit is gebruikt in de contractering van het project HOV2.

Mogelijk eindproduct
 
Niet limitatief:

  • – Inzicht in de contractuele aspecten van BIM: eisensets voor data en informatie, aanbestedingsvormen, contractvormen
  • – (Aanzet tot) een contractueel framework voor BIM-projecten

 

Van de afstudeerder wordt verwacht dat hij op eigen initiatief, op basis van een gedegen probleemanalyse en literatuuronderzoek, een ambitieus en realistisch eindproduct beschrijft in zijn onderzoeksplan.

Opdracht geschikt voor Master afstudeeropdracht WO Civiele Techniek/ Master CME

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Monique van Delft per mail m.vandelft@wagemaker.nl of telefonisch via +316 8280 2888.